12.06.2019, 19 Uhr — Gast im Presseclub

Prof. Hol­ger Fel­ten, Prä­si­dent der Aka­de­mie der Bil­den­den Küns­te Nürn­berg

Mode­ra­tio­nen: Dr. Sieg­fried Zeln­he­fer

Bericht: Nina Dae­bel